CNCTech đang hợp nhất các hoạt động sản xuất ở miền Bắc để xây dựng một tổ hợp sản xuất hoàn chỉnh, một-điểm-dừng. Tìm hiểu thêm.