Tiếp nối những phong trào khuyến khích người lao động không ngừng đổi mới sáng tạo, ngày 28/11/2022, CNCTech khởi động chương trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất.