Nhiều đối tác bất ngờ khi đến thăm CNCTech và nhìn thấy những nhà máy được đầu tư rộng lớn, hiện đại mà lại hết sức hiệu quả về mặt chi phí. Vậy, CNCTech đã làm gì để giải quyết bài toán này?
Dưới đây là những giải pháp tổng thể mà CNCTech đang áp dụng với những hạng mục lớn nhất của một nhà máy.